Monday, February 4, 2013

Buku-buku Edisi baru

Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah menerbitkan 2 buku saya dengan kedua-duanya adalah EDISI KEDUA, iaitu
Pengenalan Kepada Undang-undang Kontrak
Panduan Umum Undang-undang jenayah Di Malaysia

ISI KANDUNGAN
PRAKATA EDISI PERTAMA                                                                                      
PRAKATA EDISI KEDUA                                                                                                       
SENARAI KES                                                                                                          
SENARAI SATUT                                                                                                                  
SINGKATAN                                                                                                                         
BAB SATU
PENGENALAN
Pendahuluan                                                                                                                         
Erti Jenayah                                                                                                                          
Jenayah dan Kesalahan                                                                                                         
Ciri-ciri Jenayah                                                                                                                     
Niat yang salah (mens rea)                                                                  
Tindakan yang salah (actus reus)                                                                    
Keadaan khas: Tanggungan keras                                                       
Had Masa                                                                                                                              
Beza di Antara Jenayah Dengan Undang-undang Yang Lain                                         
BAB DUA
CUBA MELAKUKAN JENAYAH
Pendahuluan                                                                                                                         
Erti ‘Cuba Melakukan Jenayah’                                                                                   
(a) Niat jahat (mens rea)                                                                                             
 (b) Persediaan atau persiapan dalam melakukan jenayah                                
(c) Cuba melakukan jenayah                                                                           
(d) Perbuatan jenayah yang lengkap                                                               
BAB TIGA
SUBAHAT DAN PAKAT JAHAT JENAYAH DALAM MELAKUKAN JENAYAH
Pendahuluan                                                                                                                         
Erti “Subahat”                                                                                                             
(a) Subahat dengan cara menghasut                                                               
(b)Subahat dengan cara membantu                                                                 
(c) Subahat dengan cara sama-sama mengambil bahagian dalam
      Pakatjahat                                                                                                           
Tanggungan Dan Hukuman Kepada Penyubahat                                                         
(a) Tanggungan penyubahat akibat daripada perbuatan orang yang
      Disubahati                                                                                                           
(i)Tanggungan dan seksaan bagi penyubahat jika orang yang di
      subahati itu melakukan perbuatan dengan niat yang lain
      daripada niat penyubahat                                                                         
(ii)Tanggungan penyubahat dalam sesuatu perbuatan tetapi perbuatan
      lain pula yang dilakukan.                                                                          
(b) Tanggungan Penyubahat Mengikut Jenis Kesalahan yang Disubahati          
(i) Menyubahati Kesalahan yang Boleh Dihukum dengan Hukuman
    Bunuh atau Penjara Seumur Hidup                                                              
(ii) Menyubahati Kesalahan Yang Boleh Dihukum dengan Dipenjara                  
Pakatjahat jenayah                                                                                                     
Erti “Pakatjahat Jenayah”                                                                                            
BAB EMPAT
PEMBELAAN DALAM TUDUHAN JENAYAH
Pendahuluan                                                                                                                         
Gila Atau Tidak Sempurna Akal                                                                                  
Terpaksa Atau Silap Fakta                                                                                                     
Perbuatan Tanpa Niat Jenayah Dan Bagi Menahan Kerosakan Lain                               
Perbuatan Kanak-kanak                                                                                                         
Kejadian Tidak sengaja Atau Malang                                                                           
Perbuatan Hakim Yang Bertindak Secara Kehakiman                                                   
Perlakuan Yang Diluluskan Oleh Undang-undang                                                         
Dilakukan Dengan Kerelaan                                                                                        
Kerana Mabuk                                                                                                           
Kerana Diugut, Diancam Atau Dipaksa                                                                        
Menyebabkan Kerosakan Terlalu Kecil                                                                        
Dilakukan Untuk Faedah Seseorang                                                                           
Pertahanan Persendirian                                                                                                        
(a)        Hak pertahanan persendirian                                                               
(i)         Pertahanan diri sendiri                                                                        
(ii)        Pertahanan diri orang lain                                                                               
(b)        Hak pertahanan persendirian                                                                           
(i)         Pertahanan hartanya sendiri                                                                
(ii)        Pertahanan harta orang lain                                                                 
Hak Istimewa Diri Daripada Tanggungan Jenayah                                                        
BAB LIMA
HUKUMAN
Pendahuluan    
Hukuman Dan Kaitannya Dengan Hak Keadilan Asasi Manusia                         
Prinsip Dalam Menghukum                                                                                         
Tujuan Hukuman Dilaksanakan                                                                                   
            Tujuan membalas                                                                                           
            Tujuan perlindungan                                                                                       
            Tujuan memberi keinsafan                                                                              
            Tujuan pemulihan kepada penjenayah                                                  
Jenis-jenis Hukuman                                                                                                  
Apakah yang dimaksudkan “mengikut undang-undang”?                                  
Diberi amaran lisan                                                                                                    
Dikenakan denda
                                                                                                       
Diikat jamin                                                                                                                   
Diletakkan di bawah pengawasan polis                                                           
Membayar pampasan                                                                                    
Dihukum penjara                                                                                                        
Pertama: Dipenjara Jenis Pertama                                                       
Kedua: Dipenjara Jenis Yang Kedua                                                   
Dihukum sebat                                                                                               
Dihukum mati                                                                                                
Kombinasi hukuman                                                                                       
Faktor-faktor Yang Diambil Kira Semasa Menjatuhkan Hukuman                                  
Faktor-faktor yang memberatkan hukuman                                                      
Faktor-faktor yang meringankan hukuman                                                       
Faktor-faktor Yang Tidak Boleh Diambil Kira Semasa Menjatuhkan Hukuman    
BIBLIOGRAFI                                                                                                           
INDEKS                                                                                                                                KANDUNGAN
Prakata Edisi Kedua                                                                                                  
Senarai Kes                                                                                                                
Senarai Statut                                                                                                           
Senarai Singkatan                                                                                                    
Senarai Kata Asing                                                                                                   

BAB 1
TAKRIF DAN CIRI-CIRI KONTRAK
PENDAHULUAN                                                                                                        
TAKRIF                                                                                                         
CIRI-CIRI KONTRAK                                                                                       
Tawaran                                                                                                                    
Penerimaan                                                                                                               
Niat untuk Mewujudkan Ikatan di Sisi Undang-undang                                      
Balasan                                                                                                                     
Tujuan Kontrak                                                                                               
            • Tujuan yang dilarang oleh undang-undang                                                     
            • Tujuan yang mengecewakan peruntukan undang-undang                                
            • Tujuan yang merupakan fraud                                                                       
            • Tujuan yang boleh mendatangkan atau melibatkan bencana kepada diri
            dan harta orang lain                                                                                       
            • Tujuan yang dianggap tak moral atau bertentangan dengan muslihat awam.
Keupayaan                                                                                                                
            • Dewasa                                                                                                                  
            • Berakal sempurna                                                                                        
            • Tidak hilang kelayakan                                                                                             
Kerelaan                                                                                                                    
            • Dures                                                                                                          
            • Pengaruh tak wajar atau tak berpatutan                                                         
            • Fraud                                                                                                                      
            • Salah nyata                                                                                                 
            • Silap fakta                                                                                                  

BAB 2
PELEPASAN DAN REMIDI
PENDAHULUAN                                                                                                        
PELEPASAN                                                                                                             
Prinsip Umum Mengenai Pelepasan                                                                            
Pelepasan                                                                                                                 
            • Pelepasan dengan persetujuan                                                                                 
            • Pelepasan dengan cara pelaksanaan                                                            
            • Pelepasan disebabkan kemungkiran                                                             
            • Pelepasan dengan kekecewaan                                                                                
            • Pelepasan dengan kuatkuasa undang-undang                                               
REMIDI                                                                                                         
Perkara Am Berkaitan Remidi                                                                         
Enggan meneruskan pelaksanaan yang seterusnya.                                                    
Tindakan mendapatkan ganti rugi.                                                                              
Tindakan Terhadap ‘Quantum Meruit’.                                                              
Memohon Perintah Pelaksanaan Spesifik.                                                                   

BIBLIOGRAFI                                                                                                            

INDEKS                                                                                                                                

No comments:

Post a Comment