Tuesday, March 18, 2014

PERBELANJAAN Peguam
Pernah berurusan dengan peguam? Jika pernah, maka kita perlulah membayar, antaranya "perbelanjaan" peguam tersebut. Perbelanjaan bermaksud "apa-apa yang dibelanjakannnya dahulu dalam mengendalilkan urusan kita, dan kemudiannya menuntut kembali daripada kita".  "Perbelanjaan" BUKANLAH item dimana peguam mencari pendapatan daripada item ini, tetapi mendapat kembali kos yang dibelanjakannya.  Cuba lihat perenggan 3(g) dan (k) kepada Perintah Saraan Peguam Cara 2005 di bawah:


P.U. (A) 520.
AKTA PROFESION UNDANG-UNDANG 1976
PERINTAH SARAAN PEGUAM CARA 2005
Nama dan permulaan kuat kuasa
1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Saraan Peguam Cara 2005.
(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2006.
Komposisi saraan
3. (1) Saraan yang dinyatakan dalam Jadual-Jadual tidak termasuk apa-apa yang berikut:
(a) fi yang kena dibayar bagi pendaftaran dokumen yang perlu didaftarkan;
(b) duti setem atau fi;
(c) fi peguam, fi pelelong atau penilai;
(d) perbelanjaan perjalanan atau penginapan;
(e) fi yang dibayar bagi carian;
(f) kos bagi cabutan daripada mana-mana daftar atau rekod;
(g) perbelanjaan lain yang dibayar dan ditanggung dengan munasabah dan wajar (yang hendaklah disenaraikan dalam apa-apa bil kos yang diserahkan oleh peguam cara kepada klien);
(h) kos bagi apa-apa kerja tambahan;
(i) fi yang berhubungan dengan apa-apa urusan berhujah;
(j) fi yang berhubungan dengan apa-apa prosiding di mana-mana mahkamah; dan
(k) perbelanjaan pelbagai yang tidak melebihi RM50.

Cuba lihat pula Item 5 dan 7 pada bil berikut:

 
Fakta:
Pejabat peguam berkenaan terletak cuma sekitar 1 km daripada Pejabat tanah berkenaan; dan
Menurut Perenggan 3(k)  Perintah Saraan Peguam Cara 2005, perbelanjaan pelbagai yang tidak melebihi RM50.
Setelah seminggu saya mendapat bil di atas, saya telah beritahu peguam berkenaan tentang hal-hal di atas, dan....saya terima pindaan berikut:


 Bezanya adalah sebanyak RM810-660= RM150
Apabila saya mempertikaikan, maka peguam berkenaan dengan selamba jer menjawab, "Kami tulis dulu macam tu. Kalau klien minta diskaun, kami beri la."
Q: Adakah semua klien tahu tentang Perintah Saraan Peguam Cara 2005?

No comments:

Post a Comment